Praktische zaken

Agenda

Schooltijden

Kleuterklassen
Maandag t/m vrijdag 8.30 uur – 13.00 uur
voor de jongste kleuters van 4 jaar is het eerste jaar de woensdag een thuisblijf dag.

 

Klas 1
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur – 13.00 uur.
Dinsdag 8.30 uur – 14.45 uur.
Na de kerstvakantie: donderdag 8.30 uur – 14.45 uur.

 

Klas 2
Dinsdag, donderdag: 8.30 uur – 14.45 uur.
Maandag, woensdag en vrijdag: 8.30 uur – 13.00 uur.
Na de kerstvakantie: maandag en vrijdag tot 14.45 uur.

 

Klas 3 tot en met 6
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.45 uur.
Woensdag 8.30 uur – 13.00 uur.

 

Pauzes voor alle klassen
10.45 uur – 11.00 uur en 12.45 uur – 13.15 uur.

 

Schoolvakanties

Herfstvakantie 23oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 25 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

Schoolgids

Download hier de schoolgids

Jaarfeesten

Jaarfeesten vormen de rode draad in elk schooljaar
Net als op elke vrijeschool viert de Geert Groote School Roeske jaarfeesten. De hele school, leerlingen, leerkrachten en ouders: iedereen doet mee aan Pasen, Pinksteren, Sinterklaas en Kerstmis, maar ook aan feesten als het Michaëlsfeest, Carnaval, het Sint-Jansfeest en Driekoningen. De jaarfeesten geven ritme aan het schooljaar en ze zorgen voor saamhorigheid. Denk aan: samen zingen, surprises maken, het drakenspel opvoeren, oude ambachten beoefenen, muziek maken en gezellig met elkaar eten. Maar ook aan: als Michaël een draak verslaan en ontdekken hoe moedig je bent, voor Carnaval een dag jezelf in een sprookjesfiguur, dier of mythische held veranderen of tijdens het Sint-Jansfeest over een vuur springen en je grenzen verleggen. De jaarfeesten maken de Geert Groote School Roeske echt bijzonder.

Het Michaëlsfeest, het feest van de overwinning op het kwaad
Eind september vieren we het Michaëlsfeest. De draak wordt verslagen om het kwaad te overwinnen.

Sint Maarten, het feest van barmhartigheid
Op 11 november is het Sint Maarten. De heilige die met zijn zwaard zijn eigen mantel in twee stukken sneed en een helft aan een bedelaar gaf. De lampion staat nog steeds symbool voor het kampvuurtje waaraan de bedelaar zich probeerde te warmen.

Sinterklaas, het feest van geven en ontvangen
Elk jaar brengt de goedheiligman een bezoek aan onze school. Voor sommige kinderen is dat nog geheimzinnig, maar voor iedereen is het sfeervol.

Advent en Kerst, het feest van het licht
Tijdens de adventperiode verlicht het kaarslicht de binnenkomst van de kinderen op school. In de hal wordt muziek gemaakt.
Kerst is begonnen als midwinterfeest bij de oude Germanen om het herleven van de natuur te vieren. In latere eeuwen is Kerst veranderd in het feest van de geboorte van Jezus Christus. Op school is het een feest van licht dat onder andere gevierd wordt met de opvoering door leerkrachten van het Oberufer Kerstspel.

Carnaval, het feest waarbij alles anders is dan anders
Carnaval is oorspronkelijk een feest op de grens van winter en voorjaar. Met carnaval worden vanouds de boze geesten verjaagd, om te voorkomen dat ze de ontwakende natuur zouden beschadigen. Nu vieren we het om anders dan anders te zijn, om over de grens te stappen van wat je normaal bent. De kinderen verkleden zich in het thema van de vertelstof van de klas.

Maria Lichtmis
Begin februari wordt in de kleuterklassen Maria Lichtmis gevierd. Maria Lichtmis is het feest van het steeds sterker wordende daglicht. Hiermee sluiten we de grote periode van de lichtfeesten (van Sint Maarten tot en met Maria Lichtmis) af.

Palmpasen, klaar voor de optocht
Alle jongere kinderen maken een palmpaasstok, met bovenop een broodhaantje, als beeld voor het wakkere ‘ik’. In de optocht staan de palmpaasstokken symbool voor de eeuwige levenskracht van de altijd groene palmbomen.

Pinksteren, iedereen in het wit
Met Pinksteren wordt gezongen en gedanst rond de meiboom met linten. Iedereen is in het wit gekleed. We vieren met Pinksteren de voortgang van het leven.

Sint Jan, het feest van de zomer
Rond 24 juni vieren we het Sint-Jansfeest met volop buitenactiviteiten in het Amsterdamse Bos. We vieren dat de natuur op haar hoogtepunt is. Met bloemenkransen op het hoofd wordt er gedanst en muziek gemaakt. Het hoogtepunt is het springen over het Sint-Jansvuur.

Overzicht en bijdrage van ouders bij de viering van de jaarfeesten

Onderstaand een overzicht van de jaarfeesten met een korte inhoud van hoe het jaarfeest bij ons op school vorm krijgt en hoe u hier als ouder aan bij kan dragen. De documenten zijn een richtlijn, er kan van af worden geweken.

Michaël

Sint Maarten

Sint Nicolaas

Kerst en Advent

Carnaval

Maria Lichtmis

Palmpasen en Pasen

Pinksteren

Sint Jan

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden
Ziekmeldingen s.v.p. op de eerste dag van ziekte uiterlijk om 08.20 uur mailen aan de conciërge: conciërge@ggsroeske.nl
Iedere dag controleren we de aanwezigheid van alle leerlingen. We bellen naar huis wanneer een leerling niet is ziek gemeld en zonder bericht afwezig is. Afwezigheid van leerlingen wordt doorgegeven aan de schoolleiding.

 

Verlof

Het aanvraagformulier voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor minder dan 10 dagen kunt u hier downloaden:

Vanwege specifieke aard van beroep

Vanwege gewichtige omstandigheden

Het formulier kunt u digitaal retourneren naar directie@ggsroeske.nl

Bijzonder verlof
Voor bijzonder verlof moet u altijd toestemming vragen bij schoolleider (acht weken van te voren). Kinderen vanaf vijf jaar moeten elke schooldag naar school (alleen vijfjarigen mogen per week nog vijf uur thuis worden gehouden). Dit staat in de Leerplichtwet. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerplichtige kinderen vrij krijgen: bij ziekte, wanneer ze godsdienstige verplichtingen moeten vervullen of als ze door gewichtige omstandigheden verhinderd zijn de school te bezoeken. Ouders zijn altijd verplicht om de school van het verzuim op de hoogte te stellen. De directeur beoordeelt of het verzuim geoorloofd is.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om onderwijs te moeten missen!

Procedure verlof aanvragen
Bijzonder verlof (van niet meer dan tien dagen) moet u acht weken van te voren aanvragen bij de schoolleider met een speciaal aanvraagformulier. Een verlofaanvraag van meer dan tien dagen moet altijd worden goedgekeurd door de leerplichtambtenaar van de gemeente. Aanvraagformulieren voor verlof zijn te downloaden vanaf: www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht. Stuur het formulier op naar directie@ggsroeske.nl

U wordt door schoolleider op de hoogte gebracht van de uitkomst van uw aanvraag (telefonisch of per e-mail), mits het gaat om een aanvraag tot en met tien dagen. Als het om meer lesdagen gaat, dan beslist de leerplichtambtenaar hierover.

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Wilt u maatwerk voor uw kind of voor uzelf? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont. Meer informatie: www.leerplicht.net