Naam

Geert Groote School Roeske
Max Stibbe (Padang, 11 juni 1898 – Pretoria, 20 augustus 1973) was een Nederlandse onderwijsvernieuwer en antroposoof. Hij was degene die de naam Geert Groote School heeft bedacht. Omdat Stibbe in die tijd veel over Geert Groote en diens ‘Broederschap des Gemeenen Levens’ publiceerde. Voorheen heette het de Nieuwe School der Amsterdamsche Vereeniging voor Vrije Opvoedkunst. Stibbe zag in het streven van Geert Groote elementen, die in moderne vorm ook in de antroposofie te vinden zijn. Bovendien had Rudolf Steiner, toen hij lezingen hield in Nederland, gewezen op het belang van Geert Groote voor de geschiedenis van het onderwijs.
Volgens Wikipedia was Geert Groote of Gerardus Magnus (Deventer, oktober 1340 – 20 augustus 1384) een Nederlandse theoloog, schrijver, kloosterhervormer en boeteprediker binnen de katholieke kerk. Hij preekte in het Nederlands van toen, stelde misstanden aan de kaak en streefde naar eenvoud. Via het onderwijs en het vertalen en verspreiden van zijn boeken werden de humanistische ideeën van Geert Groote tijdens de middeleeuwen snel door heel Europa uitgedragen. Geert Groote was in zijn tijd al een voorstander van onderwijs gericht op het kind zelf. Hij voerde leeftijdsfases in als criterium voor het organiseren van de lesstof. Bovendien stimuleerde hij het zelfstandig leren denken en spreken en de onderlinge behulpzaamheid tussen leerlingen. Een aanpak die nog altijd perfect aansluit op ons onderwijs.
De Geert Groote School ontstond in 1933, tien jaar na de opening van de eerste Nederlandse vrijeschool in Den Haag. De school begon in een huiskamer met zeven leerlingen, die voor het merendeel uit twee kleine vrije peuterklasjes kwamen. Deze peuterklasjes waren eerder uit particulier initiatief ontstaan en resideerden aan huis.
De Geert Groote School Roeske is in 1978 opgericht en van start gegaan als dependance van de Geert Groote School Plein. De Geert Groote school Plein is gevestigd aan het Hygiëaplein 47 in Amsterdam.

 

Wie is Rudolf Steiner? 
De eerste vrijeschool werd 1919 in Stuttgart geopend. De bron van de vrijeschool ligt in het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861-1925). Zijn pedagogische en didactische aanwijzingen beslaan een breed spectrum van zowel het basis als het voortgezet onderwijs.
Steiner formuleerde zijn aanwijzingen vrij algemeen en spoorde leraren aan die voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen. Het onderwijs van de vrijescholen van vandaag laat daarom een weloverwogen combinatie zien van traditionele en eigentijdse elementen.

Geschiedenis

Als je meer te weten wilt komen over de geschiedenis van de Geert Groote School, kan je deze documenten lezen:

LOCATIE

De Geert Groote School 2 is gelegen aan de Amsterdamse Zuidas.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd een gebouw voor het basis en voortgezet onderwijs gerealiseerd aan de Fred. Roeskestraat, in een vormgeving die eigen inzichten van de school weerspiegelde. De Geert Groote school bestond in die tijd uit drie kleuterklassen, de klassen 1 tot en met 12 en een 13e examenjaar. Eind jaren ’90 gingen de bovenbouw en benedenbouw bestuurlijk uit elkaar. De bovenbouw kreeg een eigen naam en werd het Geert Groote College (GGCA). De benedenbouw bleef de naam Geert Groote School dragen. De Geert Groote School heeft een duurzaam schoolplein. Het plein kent allerlei mogelijkheden om samen te spelen, te sporten en jaarfeesten te vieren.

 

BEREIKBAARHEID

Openbaar vervoer
Met openbaar vervoer vanaf Amsterdam Centraal Station:
Tram 16 en 24, halte IJsbaanpad
Bus 170 en 172, halte IJsbaanpad
Metro 50, halte Amstelveenseweg

 

Auto
Ring Amsterdam A10; afslag 108 richting Amsterdam Oud-Zuid, Amstelveense weg.
In de Fred. Roeskestraat moet u betalen voor het parkeren.

 

KLASSEN

Onze school heeft negen klassen: drie kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6. In onze klassen is plek voor maximaal 28 leerlingen. Binnen het vrijeschoolonderwijs maken we een duidelijk onderscheid tussen de kleutertijd en de schooltijd. We beginnen de leerjaren ná de kleutertijd te tellen als: klas 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 in het regulier onderwijs).

 

BSO

Buitenschoolse opvang (BSO) Lotus is gevestigd in de Geert Groote School 2. BSO Lotus biedt in twee groepsruimten opvang aan kinderen van de Geert Groote School 2. De eerste groepsruimte heeft plek voor 20 kinderen en in de tweede groepsruimte is plek voor 22-24 kinderen.

Net als de Geert Groote School werkt BSO Lotus zoveel mogelijk vanuit de pedagogische visie van de antroposofie. De sfeer en activiteiten in BSO Lotus sluiten goed aan bij de schooldag, zodat de kinderen de dag als een geheel kunnen ervaren.
BSO Lotus biedt een warme, gezellige huiskamer. Kinderen kunnen er na de schooldag tot rust komen, plezier hebben, hun gang gaan en bovenal zichzelf zijn. Ook zijn er verschillende activiteiten waaraan de kinderen deel kunnen nemen.

 

KINDEROPVANG 0-4 JAAR

De Vrije Peuterklassen voor peuters
Op het terrein van de Geert Groote School 2 bevindt zich één van de twee vrije peuterklassen van de Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam. De andere vrije peuterklas deze Stichting is gehuisvest in de Geert Groote school 1 op het Hygiëaplein.
De vrije peuterklas is een plek waar het kind wordt ontvangen in een sfeer van huiselijkheid, warmte en geborgenheid. Een peuterklas waar zingen en muziek maken, de kringspelen, de ritmische activiteiten en het vieren van de jaarfeesten belangrijke elementen zijn in het dagverloop.

 • Contact en informatie:
  Fred. Roeskestraat 82 A, 1076 ED Amsterdam, Leidster: Anne-Inez Terwindt
  Hygiëaplein 47, 1076 RS Amsterdam, Leidster: Rita Elsenburg
  Website: www.svpa.nl
  Vragen en zaken rond inschrijving en plaatsing s.v.p. richten aan:
  Mail: bestuur@svpa.nl
  Telefoon: 06-51776182
 

Het Kleine Huis aan het Plein
Antroposofische kinderopvang voor 6 maanden – 4 jaar
Het Kleine Huis aan het Plein heeft twee baby/dreumesgroepen: de Elfenkinderen en de Wortelkinderen, en twee peutergroepen: de Bloemenkinderen en de Kabouterkinderen.
Door een harmonieuze, veilige omgeving, liefdevolle zorg en respect voor het eigene in ieder kind willen wij bijdragen aan een stevige basis, waarop kinderen zich vrij en gezond verder kunnen ontwikkelen.
Onze pedagogische visie en werkwijze sluit aan op het vrijeschoolonderwijs, waarmee we samen met de Geert Groote School een doorgaande ontwikkellijn bieden.

 • Contact en informatie:
  Correspondentie en bezoekadres
  Het Kleine Huis aan het Plein
  Hygiëaplein 7
  1076 RN Amsterdam
  E-mail: kinderopvang@hetkleinehuis.info
  Telefoonnummers:
  Sandra Naaraat (leidinggevende): 06 – 17 45 53 12
  Kantoor: 020 – 789 17 69
 

Voortgezet vrijeschoolonderwijs

Het Geert Groote College Amsterdam is een vrijeschool voor mavo, havo en vwo. Het GGCA (bovenbouw) ligt naast de GGS Roeske (benedenbouw). Na de 6e klas op de GGS Roeske, kunnen leerlingen doorstromen naar de de 7e klas van het GGCA.

Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam
020-5745830
Info@ggca.nl

 

PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs voor ieder kind
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Vanaf die datum is de leerlinggebonden financiering (het zogenaamde ‘rugzakje’) komen te vervallen en moeten scholen ieder kind in principe een passende onderwijsplek bieden.

De vrijescholen in Amsterdam zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband, zodat voor specifieke hulpvragen expertise kan worden ingeroepen. Daarnaast is er in Amsterdam een vrijeschool voor speciaal basisonderwijs, bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden; de Tobiasschool. Op de Tobiasschool krijgen de leerlingen les in kleinere klassen en wordt extra steun en begeleiding verzorgd.

De vrijeschool wil iedere individuele leerling alle kansen bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Als uw kind extra zorg nodig heeft en u meldt uw kind aan op GGS2 dan gaan we samen met u en uw kind kijken of we aan onze zorgplicht kunnen voldoen door extra ondersteuning op school te regelen of door ondersteuning buiten de school te organiseren. Kunnen we niet de zorg bieden die uw kind nodig heeft, dan gaan we op zoek naar een school die dit wel biedt. Dat kan een reguliere of speciale onderwijsschool zijn. Uiteraard gaat dit in nauw overleg met u en met de organisatie voor passend onderwijs. Bij een leer- of gedragsmoeilijkheden streven we ernaar om de leerling in de school te begeleiden zolang dat werkbaar is voor de leerling en voor de school. Voor leerlingen met dyslexie of leesproblemen hebben we een dyslexieprotocol opgesteld.

Extra hulp
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen deze zorg zo veel mogelijk in hun eigen groep, van hun eigen leerkracht. Binnen de klas wordt gedifferentieerd waarbij we ernaar streven dat elk kind de lesstof op zijn niveau krijgt aangereikt. Als kinderen meer hulp nodig hebben, wordt deze gegeven op basis van een vooraf vastgesteld handelingsplan. Dit wordt opgesteld door de leerkracht in nauwe samenwerking met de intern begeleider en indien van toepassing degene die de begeleiding uitvoert. Het plan wordt met de ouders besproken. In het plan staat tevens opgenomen gedurende welke periode de extra zorg zal worden gegeven. Na die periode wordt er geëvalueerd en bekeken of er doorgegaan moet worden met dit aanbod, dat er gestopt kan worden of dat het onderwijsaanbod aangepast moet worden. Ook kan besluiten worden dat er extra hulp buiten de klas door een specialist Passend Onderwijs nodig is.